Nu 10% korting op meerdere vakantiehuizen! Bekijk details >

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden vakantiehuis Magnolia 174

Vakantiehuisje “Magnolia 174” op vakantiepark Village le Chat

Rue de Magnolia 174, Ecuras 16220 te Frankrijk

Datum laatste aanpassing: 30 april 2024

Introductie & toepassing

In document staan de Algemene Voorwaarden betreffende het vakantiehuis Magnolia 174 te vakantiepark Village Le Chat in Écuras 16220 Frankrijk alsmede het gebruik van de daaraan gelieerde website https://www.vakantiehuis-frankrijk-huren.nl (hierna: de website) en externe verhuur-/boekingsplatforms. 

De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt aangeboden in de Nederlandse taal. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig, niet bindend, nietig of vernietigbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Als eigenaren van het vakantiehuis Magnolia 174 hebben wij het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden is toepasselijk vanaf het moment van bekendmaking.

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website, verhuur-/boekingsplatforms waarop onze vakantiewoning voor de verhuur wordt aangeboden, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning “Magnolia 174” op vakantiepark Village le Chat staande en gelegen aan Rue de Magnolia 174, Ecuras 16220 te Frankrijk.
 • In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Inhoudsopgave

 1. Voorwaarden voor gebruik van de website en externe verhuur-/boekingsplatforms
 2. Algemene huurvoorwaarden
 1.  Voorwaarden voor gebruik van de website en externe verhuur-/boekingsplatforms

A.  Onjuiste gegevens op de website

Alle gegevens op de website zijn zorgvuldig tot stand gekomen, maar er kan geen garantie worden gegeven dat deze altijd foutloos, volledig en actueel zijn en zijn daarmee onder voorbehoud van vergissingen of andere fouten. 

Gegevens op de website zijn dan ook uitsluitend ondersteunend en nooit bedoeld als advies. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website – geen rechten worden ontleend. 

Bij eventuele onjuistheden of onvolledigheid verzoeken wij de gebruiker deze direct na constatering te melden. Hiervoor hartelijk dank, mede namens de andere gebruikers van de website.

B.  Boekingen/reserveringen via de website

Door op de website een boeking/reservering te doen ontstaat er een overeenkomst tussen de huurder en ons als verhuurders van de accommodatie vakantiehuis Magnolia 174. 

De boeking dient te worden gedaan op naam van de huurder. Het is niet toegestaan om de rechten of verplichtingen op grond van de overeenkomst aan anderen te verkopen of over te dragen.

Indien de huurder na boeking of poging daartoe geen bevestiging van de boeking heeft ontvangen, dient de huurder dit direct bij ons als verhuurder te melden.

Op boekingen via onze website alsmede via externe verhuur-/boekingsplatforms  zijn, net als bij alle andere vormen van reserveren onze huurvoorwaarden van toepassing, zoals gesteld en te lezen onder II. Algemene huurvoorwaarden in dit document. 

C.  Communicatie

Bij communicatie met ons als verhuurder aanvaardt de gebruiker de verantwoordelijkheid voor het gebruik van e-mail als communicatiemiddel en de mogelijkheid dat e-mail niet of niet tijdig wordt ontvangen. De gebruiker dient altijd zijn spamfilter en de website te checken.

D.  Privacy

Wij nemen passende zorg in acht bij de verwerking van persoonsgegevens met respect voor ieders privacy. De gebruiker verleent hierbij toestemming voor verwerking van persoonsgegevens die door ons worden verkregen via de website.

Wij hebben gebruikersgegevens, waaronder adres-, bank en betaalgegevens en de inhoud van conversaties via de website nodig voor de uitvoering van de diensten. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de overeenkomst(en), waaronder het verlenen en “factureren” van de diensten van ;
 • afhandeling van boekingen en informeren over het verloop daarvan;
 • informeren over onze producten en diensten van;
 • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;

Verder leggen wij gegevens vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken en de beveiliging van de website.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies die door de browser van de gebruiker worden opgeslagen op zijn computer. Cookies worden gebruikt in het zoekproces en het boekingsproces om informatie over zoekgedrag en boekingen op te slaan. De bezoeker kan zijn browser zo instellen dat tijdens bezoek aan onze website geen cookies worden ontvangen. In dat geval kan het echter gebeuren dat de gebruiker niet gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de website of dat hij geen toegang heeft tot onderdelen van de website.

Als de bezoeker wil weten welke gegevens wij over hem hebben vastgelegd of als hij zijn gegevens wil wijzigen, kan hij contact opnemen met ons voor verdere informatie.

E.  Beveiliging van de website

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van de website. De beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de kosten verbonden aan het treffen van de beveiliging niet onredelijk is.

De gebruiker van de website zal zelf zorg dragen voor adequate beveiliging van zijn computer.

F.  Aansprakelijkheid

Wij als verhuurder zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de website, waaronder het gebruik van gegevens op de website en evenmin voor de verplichtingen.

G. Gebruik externe verhuur-/boekingsplatforms

In het geval van of bij gebruik van externe verhuur-/boekingsplatforms gelden de gebruiksvoorwaarden zoals beschreven in de voorwaarden van het betreffende platform. 

 1. Algemene huurvoorwaarden 

A.  Reserveringen

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ook niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijden – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.
 2. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen vijf dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een betalingsverzoek.
 3. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen het nalaten van deze melding kunt u geen beroep op de reservering meer doen, deze is komen te vervallen.
 4. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.

B. Verplichtingen verhuurder 

Verhuurder is verplicht: 

 1. Het verblijf tijdig, zoals afgesproken in deze huurovereenkomst, ter beschikking te stellen. 
 2. In goede staat en compleet met inventaris volgens ter beschikking gestelde lijst, ter beschikking te stellen. 
 3. Voor het verblijf met inventaris een deugdelijke opstal- en inboedelverzekering te hebben, die ook schade tijdens verhuur dekt. 
 4. Ervoor zorg te dragen dat de terreinbeheerder huurder toegang verschaft tot het terrein waar het verblijf zich bevindt. 
 5. Voldoende instructie vooraf te geven over het gehuurde. 

C. Verplichtingen huurder 

Huurder is verplicht: 

 1. De verschuldigde huur- en borgsom te voldoen ook al gebruikt hij het verblijf niet of voor een gedeelte van de huurperiode, tenzij er annuleringskosten worden voldaan als bepaald in artikel D. 
 2. Het verblijf zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming (recreatie), te gebruiken. 
 3. De instructies van de verhuurder op te volgen. 
 4. Het verblijf niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te geven of te verhuren. 
 5. Het verblijf tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in dezelfde staat als bij aanvang van huurperiode op te leveren. 

D. Betaling

Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:

 1. Betalingen dienen te geschieden langs de girale weg. U ontvangt hiervoor van ons een betaalverzoek per mail;
 2. U dient van 20% van de huursom (incl. schoonmaakkosten) binnen 42 dagen na het ontvangen van de huurovereenkomst te voldoen. Het resterende bedrag van 80% dient u 21 dagen voor de aankomstdatum te hebben voldaan.
 3. Indien uw reservering ligt binnen 21 dagen voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de huurovereenkomst de volledige (100%) huursom ineens aan ons overmaken.
 4. Betalingen dienen te worden gedaan naar IBAN: NL83 INGB 0008386698 t.n.v. O.W.W. Kommeren/A Herngreen en onder vermelding van het boekingsnummer. 
 5. Het voldoen van een (deel)betaling van of de gehele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige betaling bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijntermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

E. Annulering

Huurder dient schriftelijk per post of e-mail te annuleren. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 1. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  1. 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  2. 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  3. 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  4. 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  5. 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode. 
 2. Verhuurder mag naast de annuleringskosten een vast bedrag van €25,- aan administratiekosten in rekening brengen.
 3. Indien het verblijf voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst. 
 4. Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd
 5. In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

F. Wijzigingen

 1. Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.
 2. Indien huurder na de totstandkoming van de boeking/ de verblijfsperiode wijzigen naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfsperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld artikel 5. Onder andere verblijfsperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfsperiode.

E. Niet nakoming 

 • Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een geringe aard of omvang is. Bij ontbinding bestaat er aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan deze partij zelf kan worden toegerekend.
 • Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij (een deel van) de betaalde huurprijs. 
 • Wordt het verblijf niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op 25% van de huursom, behoudens het recht op een schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1.
 • Brengt huurder de sleutel later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder per dag recht op een vergoeding van de dagprijs (evenredig percentrage van de huurprijs). 

F. Sleutel (ontvangst)

 1. De sleutel is te verkrijgen door een code van het sleutelkastje naast de voordeur. De betreffende informatie en code wordt uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de verblijfsperiode per mail met de huurder gedeeld. 
 2. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500 onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van De vakantiewoning wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.
 3. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode  voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.
 4. Wanneer de huurder en of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning, wordt hiervoor € 25 in rekening gebracht. Ter controle vragen wij de huurder zich te legitimeren voordat de kopiesleutel wordt overhandigd.

F.  Verblijf vakantiewoning 

Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en -tijden, te weten:

 1. Op de dag van de overeengekomen aankomstdatum kunt u, tenzij anders overeengekomen, in principe vanaf 16:00 uur gebruik maken van het huisje. 
 2. Op de dag van de overeengekomen vertrekdatum dient u, tenzij anders overeengekomen, om 10:00 uur het huisje te hebben verlaten.
 3. De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen en zich daarnaast te committeren aan de regels van het vakantiepark Village le Chat waaraan de vakantiewoning is gelegen.
 4. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het verblijf tijdens de huurperiode, zoals boetes en tol, komen voor rekening van huurder. 
 5. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van verhuurder. Indien er sprake is van een gebrek, dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder om de mogelijkheden te bespreken. 
 6. De vakantiewoning is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 7. Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 8. Bij uitzondering kan er gebruik worden gemaakt van de bedlinnen service bijvoorbeeld wanneer u onverhoopt zonder komt te zitten of deze vergeten bent. De kosten van deze service zijn €20 per persoon per week en u kunt deze afnemen bij onze beheerder (de heer Gijs van Rijswijk).
 9. De huursom is exclusief eindschoonmaak en huur bed- en linnengoed. Voor de eindschoonmaak wordt standaard €95 per huurperiode in rekening gebracht. Indien er gebruik is gemaakt van de bedlinnen service dan wordt additioneel €20 per persoon per week in rekening gebracht.
 10. Barbecueën met de aanwezige barbecue is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te worden). 
 11. Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van zes personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze           toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden.
 12. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het           serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten. 

F.  – Vertrek en eindschoonmaak

Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de  vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder ;

Na het eindigen van de verblijfsperiode dient de huurder bij het vertrek:

 • Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten            
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst;
 • Indien er gebruik is gemaakt van de bedlinnen service, de bedden te hebben afgehaald en de dekbedovertrekken en het linnengoed (opgevouwen) in de gang te hebben gelegd;
 • De afwasmachine en koelkast schoon en leeg achter te laten;
 • Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer;
 • De kussens van het tuinmeubilair (graag) binnen op de kledingkasten te plaatsen;
 • Vuilnisbakken te hebben geleegd. Zie de reglementen van het vakantiepark Village le Chat voor de correcte wijze van het afvoeren van afval. 
 • Eventuele breuk en/of schade te melden bij de beheerder (de heer Gijs van Rijswijk) of aan  ons;

G. Schade en Aansprakelijkheid 

 1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van het verblijf, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
 2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade, tenzij deze niet aan hem kan worden toegerekend. De schade kan niet op huurder worden verhaald als deze onder de dekking valt van een vooraf voor dit verblijf afgesloten verzekering. Eventueel eigen risico dat de verzekeraar van verhuurder in rekening brengt komt wél voor rekening van huurder. 
 3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.
 4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van . Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.

K. Overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

H. Toepasselijk recht 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

Tips: 

 • Informeer bij de verhuurder van tevoren naar de ligging van het verblijf op het terrein. Vraag eventueel een plattegrond..
 • Vraag bij contante betaling een kwitantie van de verhuurder.
 • Controleer het verblijf direct op aanwezige schade en aanwezigheid van inventaris/toebehoren en meldt eventuele ontbrekende zaken of aanwezige schade.
 • Het is verstandig om na te gaan of de afgesloten verzekering van de verhuurder schade dekt tijdens verhuur.
 • Indien de huurprijs exclusief energie en water is, leg dan samen met de verhuurder de meterstanden vast bij aanvang en einde van de huurperiode.